تبلیغات
NiceSoft - استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت سوم

استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت سوم

تاریخ:سه شنبه 2 آذر 1389-08:34 ق.ظ

ادامه ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار

8_ قابلیت بازگرداندن(Recoverability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر

            _توانایی بازگرداندن محصول نرم افزاری به سطح كارایی تعیین شده

            _توانایی بازگرداندن داده هایی كه مستقیماً تحت تأثیر خرابی بوده اند

            _زمان لازم و تلاش مورد نیاز برای انجام این كار

 دلالت دارند. قابلیت بازگرداندن، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت اطمینان و برطرف كنندة نقائص ویژگیهای دیگر در عرضة مناسب آن است.

            یادآوری 1_ حصول میزان حداقل(مورد قبول ضمنی) از ویژگی قابلیت بازگرداندن، برای كلیة نرم افزارها الزامی می باشد. حداقل مذكور ضامن قابلیت بازگشت به شرایط پیش از بروز اشكال، در مدت زمان و هزینة قابل قبول است.

            یادآوری 2_ ویژگی قابلیت بازگرداندن، بدلیل اهمیت فراهم آوردن قابلیت اطمینان، از ویژگیهای مهم در تولید نرم افزارهای حساس و بلا درنگ است. همچنین تا حدود زیادی مستقل از اندازه و وابسته به حساسیتهای موجود در نیازمندیها و جایگاه استفاده از نرم افزار است.

 

9_ قابل فهم بودن(Understandability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش كاربران برای شناخت و درك مفاهیم منطقی موضوعات موجود در نرم افزار و كاربرد آنها دلالت دارند. قابل فهم بودن، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت استفاده است.

            یادآوری 1_ معمولاً در سیستمهای بزرگتر، اهمیت این ویژگی بیشتر است. افزایش این ویژگی، قابلیت نگهداشت را نیز افزایش می دهد.

10_ قابلیت یادگیری(Learnability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش كاربران برای یادگیری استفاده و اجرای نرم افزار دلالت دارند. قابلیت یادگیری، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت استفاده است.

            یادآوری 1_ معمولاً اهمیت این ویژگی در تولید سیستم برای كاربران غیر متخصص است.

11_ قابلیت اجرا(Operability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش كاربران برای اجرای صحیح و كنترل كار دلالت دارند. قابلیت اجرا، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت استفاده است.

            یادآوری 1_ ویژگی قابلیت اجرا، در تولید انواع نرم افزارها دارای اهمیت است.

12_ كارایی از نظر زمان (Time Efficiency)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر زمانهای پاسخ و پردازش، و میزان بازده حاصل از اجرای وظایف دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت كارایی می باشد.

             یادآوری 1_ ویژگی كارایی از نظر زمان، در تولید انواع نرم افزارها مهم و در تولید سیستمهای بنیادی و سیستم های حساس زمانی و بلادرنگ دارای اهمیت بسیار است.

            یادآوری 2_ این ویژگی، مستقل از اندازه می باشد.

13_ كارایی از نظر منابع(Resource Efficiency)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تعداد منابع(مقدار) و محدودة زمانی بكارگیری آنها(حجم استفاده) دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت كارایی می باشد.

            یادآوری 1_ ویژگی كارایی از نظر منابع، در تولید انواع نرم افزارها مهم و در تولید سیستمهای بنیادی دارای اهمیت بسیار است.

            یادآوری 2_ این ویژگی، مستقل از اندازه می باشد.

14_ قابل تحلیل بودن(Analaysability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش مورد نیاز برای تشخیص كاستی ها،  دلایل خرابی ها، و مشخص نمودن قسمت هایی كه باید تغییر كنند دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت نگهداشت است.

            یادآوری 1_ بطور معمول، قابل تحلیل بودن، محصول را از دید متخصصین امور نگهداشت نرم افزار مورد ارزیابی قرار می دهد. افزایش میزان این خصوصیت زمینه ساز سهولت در امور نگهداشت می باشد.

            یادآوری 2_ نظر به بروز خطا، وجود نقائص و تغییر مداوم نیازها، ویژگی مذكور در تولید انواع نرم افزارها مهم است. بهبود این مسأله با رعایت مواردی مانند پیمانه گرایی، ساختیافتگی و مستندسازی صحیح امكان پذیر است كه  منجر به كاهش كارایی برنامه ها می شود. بنابراین ویژگی مذكور در سیستمهای حساس به كارایی، لزوماً از اولویت بالا برخوردار نیست.

            یادآوری 3_ هرچه سیستم بزرگتر باشد، و همچنین در سیستمهای حساس به برقراری مداوم یا دوره ای(مانند بانك) اهمیت این ویژگی بیشتر است.

15_ قابلیت تغییر(Changeability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش مورد نیاز برای تغییر، رفع خرابی، و یا انجام تغییرات محیطی دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت نگهداشت است.

            یادآوری 1_ بطور معمول، قابلیت تغییر، محصول را از دید متخصصین امور نگهداشت نرم افزار مورد ارزیابی قرار می دهد. افزایش میزان این خصوصیت زمینه ساز سهولت در امور نگهداشت می باشد.

            یادآوری 2_ نگارش برنامه ها با زبانهای سطح بالا، استفاده از معماری منعطف، و رعایت مواردی مانند پیمانه گرایی و ساختیافتگی، به افزایش این قابلیت كمك می نماید كه برخی منجر به كاهش كارایی برنامه ها می شوند. بنابراین ویژگی مذكور در سیستمهای غیر حساس، لزوماً از اولویت بالا برخوردار نیست.

            یادآوری 3_ هرچه سیستم بزرگتر باشد، و همچنین در سیستمهای نیازمند به برقراری مداوم(مانند بیمارستان) یا برقراری دوره ای(مانند بانك) اهمیت این ویژگی بیشتر است.

            یادآوری 4_ قابلیت تغییر و اصلاح در حین اجرا، از ویژگیهای مهم برای سیستمهای حساس، كنترلی و بلادرنگ است.

16_ پایداری و ثبات(Stability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر خطرات غیر منتظره ناشی از انجام تغییرات دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت نگهداشت است.

            یادآوری 1_ بطور معمول، پایداری و ثبات، محصول را از دید متخصصین امور نگهداشت نرم افزار مورد ارزیابی قرار می دهد. افزایش میزان این خصوصیت زمینه ساز سهولت در امور نگهداشت می باشد.

            یادآوری 2_ هرچه سیستم بزرگتر و وسیعتر باشد، و همچنین در سیستمهای حساس، كنترلی، بلادرنگ، و موارد  نیازمند به برقراری مداوم، اهمیت این ویژگی بیشتر است.

17_ آزمون پذیری(Testability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش مورد نیاز برای اعتبار سنجی و صحت سنجی نرم افزار تغییریافته دلالت دارند. ویژگی مذكور، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت نگهداشت است.

            یادآوری 1_ بطور معمول، آزمون پذیری، محصول را از دید افراد متخصص امور نگهداشت نرم افزار مورد ارزیابی قرار می دهد. افزایش میزان این خصوصیت زمینه ساز سهولت در امور نگهداشت می باشد.

            یادآوری 2_ نظر به بروز خطا، وجود نقائص و تغییر مداوم نیازها، ویژگی مذكور در تولید انواع نرم افزارها مهم است. بهبود این مسأله با رعایت مواردی مانند پیمانه گرایی، ساختیافتگی و مستندسازی صحیح امكان پذیر است كه  در بودجة معین، منجر به كاهش كارایی برنامه ها می شود. بنابراین ویژگی مذكور در سیستمهای غیر حساس، لزوماً از اولویت بالا برخوردار نیست.

            یادآوری 3_ هرچه سیستم بزرگتر باشد، و همچنین در سیستمهای حساس و كنترلی، اهمیت این ویژگی بیشتر است.

18_ تطبیق پذیری محیطی(Adaptability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر میزان تطبیق پذیری آن با محیط های تصریح شده در مستند نیازمندیها، بدون انجام هیچ فعالیت تكمیلی یا اضافه دلالت دارند. این مورد، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت حمل می باشد.

            یادآوری 1_ فعالیت هایی كه در مرحلة تولید و بمنظور تطبیق پذیر نمودن نرم افزار با محیط ها انجام شده است، فعالیت تكمیلی یا اضافه محسوب نمی شود.

            یادآوری 2_ این ویژگی، مستقل از اندازه می باشد و در تولید بسته های نرم افزاری مطرح است. 

19_ قابلیت نصب(Installability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر تلاش مورد نیاز برای نصب نرم افزار در یك محیط تصریح شده در مستند نیازمندیها دلالت دارند. این مورد، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت حمل می باشد.

            یادآوری 1_ این ویژگی، مستقل از اندازه می باشد و اگرچه بعنوان یك ویژگی در همة نرم افزارها اهمیت دارد بیشتر در تولید بسته های نرم افزاری مطرح است. 

20_ رعایت استانداردهای مرتبط با قابلیت حمل(Compliance)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر رعایت استانداردها یا مقررات مربوط به قابلیت حمل دلالت دارند. این مورد، از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت حمل می باشد.

            یادآوری 1_ این ویژگی، مستقل از اندازه می باشد و بیشتر در تولید بسته های نرم افزاری مطرح است. 

            یادآوری 2_ رعایت استانداردهای مذكور قابلیت نرم افزار را در برقراری ارتباط و همكاری با نرم افزارهای عمومی افزایش می دهد.


در مورد انواع نرم افزار، این استاندارد، نرم افزارها را به دو دستة كلی حساس و غیر حساس تقسیم نموده است. نرم افزارهای حساس، مجموعه ای از نرم افزارها هستند كه بروز اشكال و نقص فنی در قسمتهای حساس آنها ممكن است منجر به صدمات جبران ناپذیر در رابطه با حیات انسانی و محیط زیست، امنیت یا مسائل مالی گردد.

 

در تعیین خصوصیات كیفیت و تعیین ویژگیهای مورد نظر، توجه به نكات ذیل راهگشا می باشد:

 

            نكته 1_ مهمترین خصوصیت كیفی، كه در كلیة انواع نرم افزارها(از نظر اندازه و میزان حساسیت)، اهمیت دارد میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده و ضمنی می باشد. 

 

            نكته 2_ در تعیین خصوصیات كیفیت و ویژگیهای مورد نظر، نوع كاربرد(علمی-محاسباتی، مهندسی، كنترلی، مرتبط با حیات انسانی و محیط زیست، امنیتی، مالی، بلادرنگ، نیازمند به برقراری مداوم یا دوره ای، كاربردی، بنیادی، سفارشی،  همه منظوره، ابزارها و بسته ها، تك كاربره، چند كاربره، توزیع شده، متمركز، شبكه ای و ...) ، و میزان حساسیت كاربرد، بیش از پارامترهای دیگر مثل اندازة نرم افزار و دیگر امكانات و محدودیت های موجود در محیط استفاده تأثیرگذار هستند. اما ذكر این نكته حائز اهمیت است كه با بزرگتر شدن نرم افزارها، توجه به خصوصیات كیفی قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده، و قابلیت نگهداشت افزایش می یابد و تحلیل، طراحی و پیاده سازی آنها در نرم افزار دشوارتر گردیده، و مستلزم بهره گیری از روشهای ویژه است. 

             نكته 3_ با افزایش میزان حساسیت در نرم افزارها، بسته به نوع حساسیت توجه به كارایی، قابلیت اطمینان، و قابلیت نگهداشت افزایش می یابد و معمولاً قابلیت استفاده و حمل در درجات پایین تری از اهمیت قرار می گیرند. تولید نرم افزارهای حساس با رعایت دقیق اصول و فرایندهای ویژه(مانند تهیه مشخصة رسمی، اثبات الگوریتم ها و ...) انجام می گردد. 

            نكته 4_ بسته های نرم افزاری، محصولاتی هستند كه سیر تكاملی كیفیت را با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مجموعة متنوع كاربران خود طی می نمایند، بهمین دلیل با توجه به نیاز مداوم به بهبود، اصلاح و تغییرات، رعایت اصول مهندسی در افزایش قابلیت نگهداشت آنها، اهمیت بسیار دارد. در این نرم افزارها، حصول میزان مناسبی از ویژگیهای مرتبط با قابلیت حمل(تطبیق پذیری محیطی، قابلیت نصب) و رعایت استانداردهای پذیرفته شدة كاربرد و حمل، در محدودة عرضة بسته  نیز ضروری بنظر می رسد. بسته ها از نظر كاربرد، نوع، اندازه، حساسیت، كاربری و ...، متنوع هستند، بهمین دلیل باستثنای موارد فوق، در تعیین باقیماندة پارامترها، مانند نرم افزارهای دیگر هستند.

جدول زیر خلاصه ای از مطالب فوق را عرضه می دارد.

 

نوع محصول

خصوصیات و ویژگیهای مهم به ترتیب اهمیت

حساس در ارتباط با حیات و امنیت

میزان پوشش دهی وظایف، قابلیت اطمینان،كارایی، قابلیت نگهداشت

حساس مالی

میزان پوشش دهی وظایف، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداشت

نیازمند به برقراری مداوم

میزان پوشش دهی وظایف، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداشت

حساس به زمان پاسخ

میزان پوشش دهی نسبی وظایف، كارایی

بسته نرم افزاری

میزان پوشش دهی نسبی وظایف، قابلیت نگهداشت و حمل

غیر حساس خیلی كوچك

میزان پوشش دهی نسبی وظایف و بقیه بسته به دلخواه كاربر یا نیاز محیط

غیر حساس از كوچك به بزرگ

م.پوشش دهی نسبی وظایف، افزایش توجه به  قابلیت استفاده،كارایی، اطمینان، نگهداشت
نوع مطلب : مهندسی نرم افزار 

laylatomb.weebly.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 10:58 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly be one of the most beneficial in its field.
Excellent blog!
How much does it cost for leg lengthening?
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:08 ق.ظ
Hey there! I simply wish to give you a big thumbs up for the excellent information you have got here on this
post. I am coming back to your blog for more soon.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:51 ب.ظ
Excellent, what a webpage it is! This webpage gives useful information to us,
keep it up.
ساسان اس ام اس
دوشنبه 14 مهر 1393 03:10 ب.ظ
سلام وب خوب و به روزی داری. امیدوارم همیشه اینجور باشه. آدم یه همچین وبایی رو می بینه از وب خودش ناامید میشه!
می تونی مطالبت رو تو انجمن ما به اشتراک بذاری تا بقیه هم استفاده کنن.
من بهت سر زدم اگه شما هم دوست داشتی به سایت ما سر بزن.
ممنون

www.SasanSMS.ir
کامل ترین آرشیو اس ام اس

www.SasanSMS.ir/Forum
متفاوت‌ترین انجمن سرگرمی و تفریحی فارسی‌زبانان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر