تبلیغات
NiceSoft - استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت دوم

استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت دوم

تاریخ:سه شنبه 2 آذر 1389-09:33 ق.ظ

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار بصورت زیر تعریف می شود:

مجموعه ای از صفات و مشخصه های مرتبط با محصولات نرم افزاری، كه زمینة تشریح، ایجاد و ارزیابی خصوصیات كیفیت محصول را  از طریق مهندسی نرم افزار فراهم می آورند.

كیفیت در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات كیفیت بوده، و هر یك از این خصوصیات كیفیت، با چندین ویژگی قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار مرتبط است. بعبارتی دیگر با بهره گیری از روشهای مهندسی نرم افزار برای ایجاد هر یك از ویژگیها، محصول نرم افزاری از نظر خصوصیات كیفیت مرتبط با آن ویژگی، تحت الشعاع قرار می گیرد.

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار عبارتند از:

            1_ مناسبت(ٍSuitability)

            2- درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات(ِAccuracy)

            3_ توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستمهای تعیین شده(Interoperability)

            4_ رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد(Compatibility)

            5_ امنیت(Security)

            6_ پختگی یا بلوغ(Maturity)

            7_ تحمل خرابی(Fault Tolerance)

            8- قابلیت بازگرداندن(Recoverability)

            9_ قابل فهم بودن(Understandability)

            10_ قابلیت یادگیری(Learnability)

            11_ قابلیت اجرا(Operability)

            12_ كارایی از نظر زمان (Time Efficiency)

            13_ كارایی از نظر منابع(Resource Efficiency)

            14_ قابل تحلیل بودن(Analysability)

            15_ قابلیت تغییر(Changeability)

            16_ ثبات یا پایداری(Stability)

            17_ آزمون پذیری(Testability)

            18_ تطبیق پذیری محیطی(Adaptability)

            19_ قابلیت نصب(Installability)

            20_ رعایت استانداردهای مرتبط با قابلیت حمل(Compliance)

 

یادآوری 1_ حصول میزان تصریح  شده و مورد قبول ضمنی از ویژگی های فوق در انواع نرم افزارها دارای اهمیت است. اما در بودجة معین، ممكن است شرایطی رخ دهد كه حصول میزان موردنظر از یك ویژگی منجر به عدم توانایی در رسیدن به میزان موردنیاز از یك ویژگی دیگر می شود. نظر به اینكه حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از ویژگی ها، در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس الزامی می باشد، بنابر این در تولید این قسمت ها، اصل بر حصول كلیة ضروریات است و در اینگونه موارد، هیچگونه محدودیتی پذیرفته نیست. اما حذف یا كاهش میزان مورد نیاز از ویژگی های غیر بحرانی، اگرچه منجر به كاهش كیفیت افزونه محصول می شود، قابل قبول است. در مورد هر ویژگی مرتبط با نرم افزارهای حساس، حصول میزان تصریح  شده و ضمنی، در قسمتهای حساس از این نرم افزارها الزامی می باشد.

       

1_ مناسبت(Suitability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر موجود بودن و تناسب مجموعة فعالیتهای نرم افزار با وظایف تصریح شده در مستندات نیازمندیها و موارد ضمنی دلالت دارند. مناسبت، یكی از ویژگیهای فرعی مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از ویژگی مناسبت، میزان تطابق بین وظایف، فرایندهای اصلی و فرعی، و عناصر تشكیل دهندة اصلی و فرعی، موجود در محیط واقعی(یا تعیین شده در مستند نیازمندیها)، با محیط ارائه شدة نرم افزاری سنجیده می شود.

یادآوری 2_ ویژگی مناسبت،  مستقل از اندازه محصول است.

یادآوری 3_ نرم افزار در اصل بمنظور انجام وظایف مشخص و با رویه ها و رفتارهای متناسب ساخته می شود. بنابراین حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از مناسبت در انواع نرم افزارها(از هر اندازه و هر نوع )، دارای اهمیت است. اما حصول میزان تصریح  شده و ضمنی، در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس الزامی می باشد.

2_ درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات(ِAccuracy)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر ارائة نتایج درست و تأثیر گذاری صحیح، به میزان صحت تصریح شده در مستندات نیازمندیها و مورد قبول ضمنی دلالت دارند. درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از ویژگی مذكور، میزان تطابق بین نتایج و دقت محاسبات، و تأثیرات ناشی از رفتارهای موجود در محیط واقعی(تعیین شده در مستند نیازمندیها)، با محیط ارائه شدة نرم افزاری سنجیده می شود.

یادآوری 2_ درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات،  مستقل از اندازه محصول است و بهتر است میزان مورد نظر در مستند نیازمندی كلیة نرم افزارها اعلام گردد.

یادآوری 3_ حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات، در نرم افزارهای علمی و مهندسی، تحلیل عددی، نرم افزارهای مالی و محاسباتی، و بطور كلی در موارد حساس از نظر دقت الزامی است.

3_ توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستمهای تعیین شده(Interoperability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر قابلیت فعل و انفعال و برقراری روابط تصریح شده، با سیستم های تصریح شده دلالت دارند. ویژگی مذكور، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد. 

یادآوری 1_ با استفاده از این ویژگی، میزان تطابق بین توانایی یا نیاز به برقراری ارتباطات داده ای و انجام همكاری با دیگر سیستمها در محیط واقعی، با آنچه در محیط نرم افزار عرضه می گردد سنجیده می شود.

یادآوری 2_ رعایت استانداردهای كامپیوتری(مانند انواع فایلهای استاندارد یا پروتكلهای ارتباطی خاص)، باعث افزایش این ویژگی در محصول می گردد.

یادآوری 3_ ویژگی توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستم های تعیین شده، مستقل از اندازه  محصول است.

4_ رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد(Compatibility)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر رعایت استانداردها، مقررات یا قواعد مربوط به كاربرد موردنظر در محصول، دلالت دارند. ویژگی مذكور، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد. 

یادآوری 1_ در صورت وجود و برقراری استاندارد(یا مجموعه ای از استانداردهای مرتبط) در محدودة بكارگیری محصول، استفادة دقیق از آن(ها) در تهیه و تدوین مستند نیازمندیها الزامی می باشد و مفاد موجود در مستند نیازمندیها نباید نافی ضروریات و نیازمندیهای آن استاندارد(ها) باشد.

یادآوری 2_ رعایت آندسته از استانداردهای صنعتی كه بیشتر به منظور یكنواخت نمودن كاربرد، عمومیت دادن و ایجاد ارتباط آسانتر بین نرم افزارها بوجود آمده اند، ممكن است زمینه ساز كاهش ویژگیهای دیگر(مانند كارایی) شود. این استانداردها در تولید بسته های نرم افزاری كاربرد بیشتری دارند اما در تولید محصولات سفارشی یا حساس كمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

یادآوری 3_ ویژگی رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد،  مستقل از اندازه محصول است.

5_ امنیت(Security)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر قابلیت آن در جلوگیری از دستیابی غیرمجاز، بصورت عمدی یا غیر عمدی به برنامه ها و داده ها دلالت دارند. امنیت، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از این ویژگی، میزان رعایت سطوح امنیت تصریح شده یا ضمنی مورد نیاز در محصول سنجیده می شود.

یادآوری 2_ ویژگی امنیت در بسیاری از  نرم افزارهای كاربردی حائز اهمیت است، زیرا این سیستمها معمولاً  اطلاعات خصوصی و محرمانه(مانند سوابق فردی، شغلی، مالی، سیاسی، كیفری، سازمانی و غیره) را در مقیاس های مختلف در خود نگهداری می نمایند.

یادآوری 3_ویژگی امنیت در مورد تخصیص مجوز اجرای برنامه ها نیز حائز اهمیت است. وجود یك سیستم  صحیح امنیت و تخصیص وظایف به كاربران، برای سیستمهایی كه پذیرای تغییرات و رشد هستند دارای اهمیت و در نرم افزارهای حساس الزامی می باشد.

یادآوری 3_ ویژگی امنیت، با بزرگتر شدن اندازه، تعدد وظایف، جامعیت و تنوع اطلاعات و تنوع كاربران اهمیت بیشتری می یابد.

6_ پختگی یا بلوغ(Maturity)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر بسامد بروز شكست یا خطای ناشی از عیوب،  دلالت دارند. پختگی(بلوغ)، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت اطمینان می باشد.

            یادآوری 1_ ویژگی مذكور، یكی از ویژگی های اجرائی نرم افزار است كه ارزیابی و بهبود آن از طریق قراردادن، و یا بعبارتی نصب و بهره برداری نرم افزار در محیط نهایی استفاده، و یا ایجاد محیط مشابه با محیط نهایی امكان پذیر است. تجربه نشان داده است كه بسامد مذكور، در مقاطع اولیه از اجرای واقعی زیاد بوده اما بتدریج كاهش می یابد.

            یادآوری 2_ كاهش بسامد بروز خطا بمعنای افزایش پختگی و افزایش آن بمعنای كاهش پختگی می باشد. بنابراین بزرگی و پیچیدگی نرم افزار با افزایش بسامد رابطة مستقیم و با پختگی رابطة معكوس دارد. 

            یادآوری 3_ رعایت قواعد مهندسی نرم افزار در پیاده سازی مانند پیمانه گرایی و ساختیافتگی و بطور كلی مواردی كه باعث افزایش قابلیت نگهداشت نرم افزار می شوند، با پختگی نرم افزار رابطة مستقیم دارند.

            یادآوری 4_ ویژگی پختگی در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس و بلادرنگ حائز اهمیت بسیار است. نظر به حساسیت ویژة این نرم افزارها، تلاشهای زیادی(شامل فراهم آوردن محیط واقعی و شبیه سازی شرایط ویژه، و نیز زیر بار قرار دادن و اجرای آزمایشات گوناگون) بمنظور حصول میزان تصریح شده از پختگی در مورد آنها انجام می شود. علیرغم این تمهیدات، بدلیل وجود احتمال بروز خطرات جانی،امنیتی و مالی در شرایط خاص، برای ایجاد اطمینان خاطر از روشهای دیگر(مانند تحمل خرابی) استفاده می شود.

7_ تحمل خرابی(Fault Tolerance)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر توانایی آن در مورد حفظ سطح مشخصی از كارایی در موارد بروز خرابی یا اشتباه در اجرای رفتارهای تعیین شده دلالت دارند. تحمل خرابی، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت اطمینان و برطرف كنندة نقائص ویژگیهای دیگر در عرضة مناسب آن است.

            یادآوری 1_ ویژگی تحمل خرابی، بدلیل اهمیت فراهم آوردن قابلیت اطمینان، از ویژگیهای مهم در تولید نرم افزارهای حساس زمانی و بلا درنگ است. همچنین تا حدود زیادی مستقل از اندازه و وابسته به حساسیتهای موجود در نیازمندیها و جایگاه استفاده از نرم افزار است.

            یادآوری 2_ حصول میزان حداقل(مورد قبول ضمنی) از این ویژگی، برای كلیة نرم افزارها الزامی می باشد. حداقل مذكور، بازگشت از شكست با حفظ ایمنی[1] می باشد كه سطح مشخصی از كارایی محسوب می شود.

ادامه دارد[1] Fail-Safe Recoveryنوع مطلب : مهندسی نرم افزار 

Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:35 ق.ظ

Cheers! Loads of write ups!

if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse buy cialis sample pack cialis 10mg prix pharmaci prices on cialis 10 mg cialis australian price we like it safe cheap cialis only now cialis 20 mg cialis kaufen wow cialis tadalafil 100mg
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:09 ق.ظ

Really many of helpful knowledge.
where to buy generic viagra online buy real viagra online usa online pharmacy viagra uk viagra how to buy buy viagra locally buy viagra cvs buy viagra cheap prices buy generic viagra online uk next day delivery best buy viagra where yo buy viagra
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:35 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of data!

cialis kaufen wo only here cialis pills cialis generico online cialis en 24 hora cialis therapie cialis tablets for sale side effects of cialis acquistare cialis internet generic low dose cialis cialis billig
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 03:24 ق.ظ

Helpful facts. Cheers.
cialis 100mg suppliers prices on cialis 10 mg buy cialis online legal recommended site cialis kanada cialis pills boards callus cialis purchasing click now buy cialis brand legalidad de comprar cialis tadalafil 10 mg
iron knights hack
پنجشنبه 28 دی 1396 12:54 ق.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع یک حساب جادویی بود.

نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر! به حر حال، چگونه می توانیم معاشرت کنیم؟
Rita
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:44 ب.ظ
I am extremely impressed with your writing abilities as neatly as with the structure for your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to peer a nice blog like this one nowadays..
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:54 ب.ظ
وبلاگ عالی! ایا شما هیچ پیشنهادی برای تشویق نویسندگان دارید؟
من امیدوارم که سایت خود را به زودی شروع کنم اما
من کمی در همه چیز گم شده ام. آیا شما با یک پلت فرم رایگان مانند شروع می کنید
وردپرس یا برای یک گزینه پرداخت می کنید؟ خیلی زیاد وجود دارد
گزینه های وجود دارد که من کاملا سر و صدا دارم..
هر گونه پیشنهاد؟ به تو برکت دهد!
Darin
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
Ahaa, its pleasant conversation regarding this article at this
place at this weblog, I have read all that, so now me also
commenting at this place.
How do you grow?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get
there! Thank you
Karina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:09 ق.ظ
I think this is one of the most vital info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is
wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 04:05 ب.ظ
I blog frequently and I really appreciate your content.
This great article has truly peaked my interest.
I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your Feed too.
پنجشنبه 15 آبان 1393 10:36 ب.ظ
excellent.thanks
AmirGT
جمعه 5 آذر 1389 06:41 ب.ظ
سلام
مقالات خوبی بودن ممنون.
فقط نمی دونم ضعف من بوده یا چیزه دیگه سطح مقاله بسیار بالاست. من مجبور شدم هر بخش رو 4 بار بخونم. بعضی قسمت ها رو هم اصلا نفهمیدم. می شد کمی عامیانه تر و ساده تر نوشت. نمی دونم شاید هم من کمی مشکل دارم. به هر حال ممنون.
پاسخ .. . : دوست گرامی در این نوشته شاخصهای کیفیت نرم افزار از دید کاربر عمومی و همچنین مهندسی نرم افزار بیان شده اند. من که در این مورد ابهام خاصی نمی بینم درصورتیکه مطلب یا شاخص خاصی مد نظر شماست اگه مشخص کنید سعی می کنم جواب بدم

ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر