تبلیغات
NiceSoft - استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت دوم

استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت قسمت دوم

تاریخ:سه شنبه 2 آذر 1389-08:33 ق.ظ

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار بصورت زیر تعریف می شود:

مجموعه ای از صفات و مشخصه های مرتبط با محصولات نرم افزاری، كه زمینة تشریح، ایجاد و ارزیابی خصوصیات كیفیت محصول را  از طریق مهندسی نرم افزار فراهم می آورند.

كیفیت در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات كیفیت بوده، و هر یك از این خصوصیات كیفیت، با چندین ویژگی قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار مرتبط است. بعبارتی دیگر با بهره گیری از روشهای مهندسی نرم افزار برای ایجاد هر یك از ویژگیها، محصول نرم افزاری از نظر خصوصیات كیفیت مرتبط با آن ویژگی، تحت الشعاع قرار می گیرد.

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار عبارتند از:

            1_ مناسبت(ٍSuitability)

            2- درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات(ِAccuracy)

            3_ توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستمهای تعیین شده(Interoperability)

            4_ رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد(Compatibility)

            5_ امنیت(Security)

            6_ پختگی یا بلوغ(Maturity)

            7_ تحمل خرابی(Fault Tolerance)

            8- قابلیت بازگرداندن(Recoverability)

            9_ قابل فهم بودن(Understandability)

            10_ قابلیت یادگیری(Learnability)

            11_ قابلیت اجرا(Operability)

            12_ كارایی از نظر زمان (Time Efficiency)

            13_ كارایی از نظر منابع(Resource Efficiency)

            14_ قابل تحلیل بودن(Analysability)

            15_ قابلیت تغییر(Changeability)

            16_ ثبات یا پایداری(Stability)

            17_ آزمون پذیری(Testability)

            18_ تطبیق پذیری محیطی(Adaptability)

            19_ قابلیت نصب(Installability)

            20_ رعایت استانداردهای مرتبط با قابلیت حمل(Compliance)

 

یادآوری 1_ حصول میزان تصریح  شده و مورد قبول ضمنی از ویژگی های فوق در انواع نرم افزارها دارای اهمیت است. اما در بودجة معین، ممكن است شرایطی رخ دهد كه حصول میزان موردنظر از یك ویژگی منجر به عدم توانایی در رسیدن به میزان موردنیاز از یك ویژگی دیگر می شود. نظر به اینكه حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از ویژگی ها، در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس الزامی می باشد، بنابر این در تولید این قسمت ها، اصل بر حصول كلیة ضروریات است و در اینگونه موارد، هیچگونه محدودیتی پذیرفته نیست. اما حذف یا كاهش میزان مورد نیاز از ویژگی های غیر بحرانی، اگرچه منجر به كاهش كیفیت افزونه محصول می شود، قابل قبول است. در مورد هر ویژگی مرتبط با نرم افزارهای حساس، حصول میزان تصریح  شده و ضمنی، در قسمتهای حساس از این نرم افزارها الزامی می باشد.

       

1_ مناسبت(Suitability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر موجود بودن و تناسب مجموعة فعالیتهای نرم افزار با وظایف تصریح شده در مستندات نیازمندیها و موارد ضمنی دلالت دارند. مناسبت، یكی از ویژگیهای فرعی مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از ویژگی مناسبت، میزان تطابق بین وظایف، فرایندهای اصلی و فرعی، و عناصر تشكیل دهندة اصلی و فرعی، موجود در محیط واقعی(یا تعیین شده در مستند نیازمندیها)، با محیط ارائه شدة نرم افزاری سنجیده می شود.

یادآوری 2_ ویژگی مناسبت،  مستقل از اندازه محصول است.

یادآوری 3_ نرم افزار در اصل بمنظور انجام وظایف مشخص و با رویه ها و رفتارهای متناسب ساخته می شود. بنابراین حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از مناسبت در انواع نرم افزارها(از هر اندازه و هر نوع )، دارای اهمیت است. اما حصول میزان تصریح  شده و ضمنی، در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس الزامی می باشد.

2_ درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات(ِAccuracy)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر ارائة نتایج درست و تأثیر گذاری صحیح، به میزان صحت تصریح شده در مستندات نیازمندیها و مورد قبول ضمنی دلالت دارند. درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از ویژگی مذكور، میزان تطابق بین نتایج و دقت محاسبات، و تأثیرات ناشی از رفتارهای موجود در محیط واقعی(تعیین شده در مستند نیازمندیها)، با محیط ارائه شدة نرم افزاری سنجیده می شود.

یادآوری 2_ درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات،  مستقل از اندازه محصول است و بهتر است میزان مورد نظر در مستند نیازمندی كلیة نرم افزارها اعلام گردد.

یادآوری 3_ حصول میزان تصریح  شده و ضمنی از درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات، در نرم افزارهای علمی و مهندسی، تحلیل عددی، نرم افزارهای مالی و محاسباتی، و بطور كلی در موارد حساس از نظر دقت الزامی است.

3_ توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستمهای تعیین شده(Interoperability)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر قابلیت فعل و انفعال و برقراری روابط تصریح شده، با سیستم های تصریح شده دلالت دارند. ویژگی مذكور، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد. 

یادآوری 1_ با استفاده از این ویژگی، میزان تطابق بین توانایی یا نیاز به برقراری ارتباطات داده ای و انجام همكاری با دیگر سیستمها در محیط واقعی، با آنچه در محیط نرم افزار عرضه می گردد سنجیده می شود.

یادآوری 2_ رعایت استانداردهای كامپیوتری(مانند انواع فایلهای استاندارد یا پروتكلهای ارتباطی خاص)، باعث افزایش این ویژگی در محصول می گردد.

یادآوری 3_ ویژگی توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستم های تعیین شده، مستقل از اندازه  محصول است.

4_ رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد(Compatibility)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر رعایت استانداردها، مقررات یا قواعد مربوط به كاربرد موردنظر در محصول، دلالت دارند. ویژگی مذكور، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد. 

یادآوری 1_ در صورت وجود و برقراری استاندارد(یا مجموعه ای از استانداردهای مرتبط) در محدودة بكارگیری محصول، استفادة دقیق از آن(ها) در تهیه و تدوین مستند نیازمندیها الزامی می باشد و مفاد موجود در مستند نیازمندیها نباید نافی ضروریات و نیازمندیهای آن استاندارد(ها) باشد.

یادآوری 2_ رعایت آندسته از استانداردهای صنعتی كه بیشتر به منظور یكنواخت نمودن كاربرد، عمومیت دادن و ایجاد ارتباط آسانتر بین نرم افزارها بوجود آمده اند، ممكن است زمینه ساز كاهش ویژگیهای دیگر(مانند كارایی) شود. این استانداردها در تولید بسته های نرم افزاری كاربرد بیشتری دارند اما در تولید محصولات سفارشی یا حساس كمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

یادآوری 3_ ویژگی رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد،  مستقل از اندازه محصول است.

5_ امنیت(Security)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر قابلیت آن در جلوگیری از دستیابی غیرمجاز، بصورت عمدی یا غیر عمدی به برنامه ها و داده ها دلالت دارند. امنیت، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده می باشد.

یادآوری 1_ با استفاده از این ویژگی، میزان رعایت سطوح امنیت تصریح شده یا ضمنی مورد نیاز در محصول سنجیده می شود.

یادآوری 2_ ویژگی امنیت در بسیاری از  نرم افزارهای كاربردی حائز اهمیت است، زیرا این سیستمها معمولاً  اطلاعات خصوصی و محرمانه(مانند سوابق فردی، شغلی، مالی، سیاسی، كیفری، سازمانی و غیره) را در مقیاس های مختلف در خود نگهداری می نمایند.

یادآوری 3_ویژگی امنیت در مورد تخصیص مجوز اجرای برنامه ها نیز حائز اهمیت است. وجود یك سیستم  صحیح امنیت و تخصیص وظایف به كاربران، برای سیستمهایی كه پذیرای تغییرات و رشد هستند دارای اهمیت و در نرم افزارهای حساس الزامی می باشد.

یادآوری 3_ ویژگی امنیت، با بزرگتر شدن اندازه، تعدد وظایف، جامعیت و تنوع اطلاعات و تنوع كاربران اهمیت بیشتری می یابد.

6_ پختگی یا بلوغ(Maturity)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر بسامد بروز شكست یا خطای ناشی از عیوب،  دلالت دارند. پختگی(بلوغ)، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت اطمینان می باشد.

            یادآوری 1_ ویژگی مذكور، یكی از ویژگی های اجرائی نرم افزار است كه ارزیابی و بهبود آن از طریق قراردادن، و یا بعبارتی نصب و بهره برداری نرم افزار در محیط نهایی استفاده، و یا ایجاد محیط مشابه با محیط نهایی امكان پذیر است. تجربه نشان داده است كه بسامد مذكور، در مقاطع اولیه از اجرای واقعی زیاد بوده اما بتدریج كاهش می یابد.

            یادآوری 2_ كاهش بسامد بروز خطا بمعنای افزایش پختگی و افزایش آن بمعنای كاهش پختگی می باشد. بنابراین بزرگی و پیچیدگی نرم افزار با افزایش بسامد رابطة مستقیم و با پختگی رابطة معكوس دارد. 

            یادآوری 3_ رعایت قواعد مهندسی نرم افزار در پیاده سازی مانند پیمانه گرایی و ساختیافتگی و بطور كلی مواردی كه باعث افزایش قابلیت نگهداشت نرم افزار می شوند، با پختگی نرم افزار رابطة مستقیم دارند.

            یادآوری 4_ ویژگی پختگی در قسمتهای حساس از نرم افزارهای حساس و بلادرنگ حائز اهمیت بسیار است. نظر به حساسیت ویژة این نرم افزارها، تلاشهای زیادی(شامل فراهم آوردن محیط واقعی و شبیه سازی شرایط ویژه، و نیز زیر بار قرار دادن و اجرای آزمایشات گوناگون) بمنظور حصول میزان تصریح شده از پختگی در مورد آنها انجام می شود. علیرغم این تمهیدات، بدلیل وجود احتمال بروز خطرات جانی،امنیتی و مالی در شرایط خاص، برای ایجاد اطمینان خاطر از روشهای دیگر(مانند تحمل خرابی) استفاده می شود.

7_ تحمل خرابی(Fault Tolerance)

مشخصه هایی از نرم افزار كه بر توانایی آن در مورد حفظ سطح مشخصی از كارایی در موارد بروز خرابی یا اشتباه در اجرای رفتارهای تعیین شده دلالت دارند. تحمل خرابی، یكی از ویژگیهای مرتبط با خصوصیت قابلیت اطمینان و برطرف كنندة نقائص ویژگیهای دیگر در عرضة مناسب آن است.

            یادآوری 1_ ویژگی تحمل خرابی، بدلیل اهمیت فراهم آوردن قابلیت اطمینان، از ویژگیهای مهم در تولید نرم افزارهای حساس زمانی و بلا درنگ است. همچنین تا حدود زیادی مستقل از اندازه و وابسته به حساسیتهای موجود در نیازمندیها و جایگاه استفاده از نرم افزار است.

            یادآوری 2_ حصول میزان حداقل(مورد قبول ضمنی) از این ویژگی، برای كلیة نرم افزارها الزامی می باشد. حداقل مذكور، بازگشت از شكست با حفظ ایمنی[1] می باشد كه سطح مشخصی از كارایی محسوب می شود.

ادامه دارد[1] Fail-Safe Recoveryنوع مطلب : مهندسی نرم افزار 

buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Wow all kinds of valuable facts!
cialis arginine interactio cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman online prescriptions cialis cialis daily reviews cialis 100mg suppliers cialis per paypa cialis with 2 days delivery american pharmacy cialis cialis italia gratis
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:59 ب.ظ

You explained this exceptionally well.
cialis generico en mexico cialis patent expiration cialis 5 mg cialis dosage recommendations generic cialis at the pharmacy tarif cialis france purchasing cialis on the internet acheter du cialis a geneve look here cialis order on line cialis diario compra
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Wow loads of valuable advice!
recommended site cialis kanada buy name brand cialis on line cialis qualitat cialis for bph cialis coupons printable buy cheap cialis in uk cialis name brand cheap cialis generika cialis generika in deutschland kaufen cialis with 2 days delivery
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Fantastic posts, Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral generic cialis tadalafil cialis coupons printable cialis rezeptfrei cialis kamagra levitra how to purchase cialis on line canadian discount cialis we choice free trial of cialis generic for cialis cialis 5mg billiger
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 08:23 ب.ظ

You made your point pretty effectively!.
tadalafil 20 mg cialis tablets tadalafil 10 mg cialis 20 mg cut in half cialis manufacturer coupon cialis for daily use cialis canada we like it cialis soft gel cialis generic availability best generic drugs cialis
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Regards. I like it.
cost of cialis cvs buy cheap cialis in uk look here cialis order on line acheter cialis meilleur pri fast cialis online we use it cialis online store cialis 5 mg buy cialis name brand cheap discount cialis only now cialis 20 mg
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 09:37 ب.ظ

Thanks, Useful stuff.
recommended site cialis kanada rezeptfrei cialis apotheke order cialis from india dosagem ideal cialis buy brand cialis cheap comprar cialis navarr canada discount drugs cialis cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato dose size of cialis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ق.ظ

With thanks! A good amount of forum posts!

cialis 20 mg cost cialis tadalafil online cialis dose 30mg buy name brand cialis on line viagra vs cialis cialis italia gratis cialis tadalafil online cialis rckenschmerzen cialis prices cialis generico lilly
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 09:07 ب.ظ

This is nicely put. !
buy cialis cialis prezzo in linea basso free generic cialis prix cialis once a da buying cialis overnight cialis online napol order generic cialis online cialis generico en mexico cialis 5 mg buy cialis para que sirve
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Truly loads of helpful material.
are there generic cialis cialis prezzo al pubblico buy cialis cilas recommended site cialis kanada cialis tablets for sale cialis kaufen cialis para que sirve cialis rckenschmerzen tesco price cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:18 ب.ظ

You said it adequately..
what is cialis viagra vs cialis vs levitra cialis wir preise cialis generico milano buy brand cialis cheap cialis generico en mexico prices on cialis 10 mg cialis professional yohimbe ou trouver cialis sur le net are there generic cialis
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 08:08 ق.ظ

Lovely posts, Thank you.
free generic cialis cialis per paypa cialis generico in farmacia cialis bula cialis rezeptfrei sterreich fast cialis online only now cialis for sale in us prices on cialis 10 mg the best choice cialis woman cialis australia org
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Position well regarded.!
cialis online napol cialis professional from usa cialis rezeptfrei cialis cipla best buy tadalafil 10 mg pastillas cialis y alcoho click now cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie viagra or cialis safe site to buy cialis online
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 08:56 ق.ظ

This is nicely put. !
il cialis quanto costa tadalafil 10 mg cialis coupons printable rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg effectiveness effetti del cialis cialis coupon india cialis 100mg cost cialis rezeptfrei cialis for bph
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:54 ب.ظ

You made your point very effectively.!
buy cheap cialis in uk cialis sale online wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 5mg achat cialis en europe cialis generico cialis 30 day sample cialis flussig are there generic cialis cialis bula
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Many thanks. I value this!
cialis generico en mexico recommended site cialis kanada cialis en mexico precio achat cialis en europe we choice cialis pfizer india tadalafil generic cialis online deutschland cialis canada on line ou acheter du cialis pas cher tesco price cialis
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Awesome postings. Cheers.
where do you buy cialis we choice cialis pfizer india cialis australia org 5 mg cialis coupon printable 5 mg cialis coupon printable generic for cialis click now buy cialis brand price cialis best cialis patentablauf in deutschland cialis bula
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:46 ق.ظ

Reliable postings. Thanks a lot.
what is cialis cialis price thailand how to purchase cialis on line sialis cialis pas cher paris cialis italia gratis cialis authentique suisse achat cialis en itali cialis generic availability prescription doctor cialis
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 12:56 ب.ظ

You actually revealed that really well!
side effects for cialis click here to buy cialis buy cialis online legal cialis dose 30mg cialis taglich 200 cialis coupon cialis daily dose generic cialis tadalafil cialis therapie cialis therapie
pharmacy canada online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 11:38 ق.ظ

Superb facts. Appreciate it.
trust pharmacy canadian cialis canadian pharmacy canada medication pharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals stocks canadian pharcharmy online24 canada pharmacies account global pharmacy canada canadian pharmacycanadian pharmacy
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:08 ب.ظ

You made your stand extremely effectively..
ou acheter du cialis pas cher can i take cialis and ecstasy sublingual cialis online cialis cost cialis prezzo al pubblico cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis tadalafil 5mg miglior cialis generico prix de cialis
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:31 ب.ظ

Effectively spoken of course! !
cialis daily new zealand cialis for sale cialis italia gratis tadalafil 5mg prescription doctor cialis buy online cialis 5mg cialis generico lilly price cialis per pill cialis rckenschmerzen cialis from canada
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:35 ق.ظ

Cheers! Loads of write ups!

if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse buy cialis sample pack cialis 10mg prix pharmaci prices on cialis 10 mg cialis australian price we like it safe cheap cialis only now cialis 20 mg cialis kaufen wow cialis tadalafil 100mg
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:09 ق.ظ

Really many of helpful knowledge.
where to buy generic viagra online buy real viagra online usa online pharmacy viagra uk viagra how to buy buy viagra locally buy viagra cvs buy viagra cheap prices buy generic viagra online uk next day delivery best buy viagra where yo buy viagra
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:35 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of data!

cialis kaufen wo only here cialis pills cialis generico online cialis en 24 hora cialis therapie cialis tablets for sale side effects of cialis acquistare cialis internet generic low dose cialis cialis billig
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 03:24 ق.ظ

Helpful facts. Cheers.
cialis 100mg suppliers prices on cialis 10 mg buy cialis online legal recommended site cialis kanada cialis pills boards callus cialis purchasing click now buy cialis brand legalidad de comprar cialis tadalafil 10 mg
iron knights hack
پنجشنبه 28 دی 1396 12:54 ق.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع یک حساب جادویی بود.

نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر! به حر حال، چگونه می توانیم معاشرت کنیم؟
Rita
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:44 ب.ظ
I am extremely impressed with your writing abilities as neatly as with the structure for your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to peer a nice blog like this one nowadays..
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:54 ب.ظ
وبلاگ عالی! ایا شما هیچ پیشنهادی برای تشویق نویسندگان دارید؟
من امیدوارم که سایت خود را به زودی شروع کنم اما
من کمی در همه چیز گم شده ام. آیا شما با یک پلت فرم رایگان مانند شروع می کنید
وردپرس یا برای یک گزینه پرداخت می کنید؟ خیلی زیاد وجود دارد
گزینه های وجود دارد که من کاملا سر و صدا دارم..
هر گونه پیشنهاد؟ به تو برکت دهد!
Darin
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
Ahaa, its pleasant conversation regarding this article at this
place at this weblog, I have read all that, so now me also
commenting at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30