تبلیغات
NiceSoft - استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت

استانداردهای مهندسی نرم افزار - کیفیت

تاریخ:سه شنبه 2 آذر 1389-07:07 ق.ظ

ضرورت تهیه و تدوین استاندارد در صنعت بر همگان روشن است و نرم افزار كه بعنوان یك مقولة فراگیر و بسیار مهم در جهان صنعتی امروز شناخته می شود از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. در طی چند دهة گذشته و در مقابله با بحران موجود در تولید محصولات نرم افزاری، متخصصین و صاحبنظران، با بوجود آوردن علوم مهندسی نرم افزار، تلاشهای ارزنده بسیاری را در راستای قوام بخشیدن، برقراری و بهبود نظام تولید نرم افزار بانجام رسانیده اند. اما ویژگیهای خاص این صنعت نوین كه در اثر رشد تكنولوژی، با جهش سریع و تغییر زود هنگام نسلها، و نیز با رُشد فزاینده و  همه جانبه كاربردهای آن همراه بوده است، زمینه ساز تداوم برخی ابهامات و پیچیدگیها، و همچنین بوجود آمدن مسائل جدید در مبانی و امور مرتبط با آن می باشد. این است كه علیرغم انجام فعالیتهای گوناگون توسط مؤسسات استاندارد سازی، هنوز استانداردهای جامع و مورد پذیرش جهانی در این زمینه موجود نیست و استانداردها و رهنمودهای حاصل از این فعالیتها، علیرغم اهمیت بسیار زیاد همچنان سیر تكاملی خود را سپری می نمایند.

كیفیت نیز بعنوان یكی از مهمترین مفاهیم در مهندسی نرم افزار، نظر بسیاری از كارشناسان را بخود جلب نموده و تلاشهای بسیاری را بخود اختصاص داده است. در این مقوله، همواره دو دیدگاه "كنترل كیفیت محصول نهایی" و "تضمین كیفیت تولید" بعنوان راه كارهای مستقل، و یا مكمل یكدیگر، در نظام كیفیت مطرح بوده اند. نتایج فعالیتهای مذكور، بصورت مجموعه ای از كتب، استانداردها و رهنمودهای كلی تحت عناوین تعریف كیفیت، فرایند تضمین كیفیت[1]، ارزیابی[2] و كنترل كیفیت، مهندسی كیفیت و ... به جامعة كاربران عرضه شده است. در همین راستا و در جهت حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای جهانی در این زمینه، استاندارد مهندسی نرم افزار_رهنمود عمومی در تعریف كیفیت محصولات نرم افزاری، بعنوان یكی از استانداردهای پایه، از خانوادة استانداردهای ضروری در زمینه كیفیت و بعنوان اولین فعالیت رسمی در این موضوع توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه و تدوین شده است.

            در بسیاری از متون فنی اینچنین عنوان شده است كه كیفیت  بر مبنای خواسته های مشتری تعریف می شود. اگرچه این نظریه بطور كلی صحیح است، اما بهمین دلیل(كلی بودن)، فاقد ارزش عملیاتی و غیر قابل اتكاء است، زیرا خواسته ها، خود مبتنی و تحت الشعاع پارامترهای مختلف مانند زمان، مكان، رشد تكنولوژی، توان مالی، ادراك، سلیقه،  قدرت پذیرش و دیگر محدودیتهای موجود در محیط تولید و استفاده هستند، و بنابر این با تكیه بر این نگرش، كیفیت  به مقوله ای نسبی، پارامتری، ناهمگون و تقریباً غیرقابل ارزیابی مبدل می شود. روشن است كه گام اول در حل این مسأله، تخصیص مقادیر مشخص به پارامترهای فوق، و یا محدود كردن آنها، درحد ضرورت یا امكان می باشد. بعبارتی دیگر برای بوجود آوردن امكان اظهار نظر دربارة كیفیت یك محصول، لازم است كه یك تعریف كاربردی و غیرپارامتری برای آن ارائه شود كه قابلیت استفاده در فرایندهای تولید،تضمین و ارزیابی كیفیت را دارا باشد.

            بهمین خاطر،  متخصصین با تغییر نگرش، و با مطالعه، بررسی و جمع بندی نظریات موجود در این باب به این نتیجه رسیده اند كه از دیدگاه كاربرد، كیفیت یك محصول بصورت جامع، در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات و مؤلفه های فرعی كیفیت[3] بوده، و از طریق تعریف این مجموعه و تبیین راه كارهای ایجاد و بررسی آنها، قابل تعریف و تشخیص است. روشن است كه در تعیین درجة كیفیت و مرغوبیت، میزان و اندازة این خصوصیات از دیدگاه عموم لزوماً یكسان نیست و نیز شایان توجه اینكه، میان برخی از این خصوصیات، روابط نامتقارن تضاد (معكوس) یا توافق(همراستایی)  وجود دارد. بعبارتی دیگر، در شرایط معین(برای مثال از نظر بودجه و امكانات)، افزایش نسبی یك خصوصیت، به كاهش یا افزایش نسبی خصوصیات دیگر منجر می شود. استفاده كنندگان این روش، اعم از تولیدكننده نرم افزار یا دیگر كاربران، بسته به شناخت، سلیقه و توان خود، یك زیر مجموعة منطقی از این خصوصیات را بعنوان عوامل كیفی محصول مدنظر قرارداده، و پس از اولویت بندی و ارزش گذاری از نظر علمی، تجربی، شورایی و یا  سلیقه ای(سبُك و سنگین كردن)، با تلاش در آزمایش و سنجش این خصوصیات و جمع بندی نتایج حاصل، به تولید یا ارزیابی كیفیت كلی محصول موردنظر از دیدگاه خود می پردازند. بنابراین تقسیم بندی و تجزیة مذكور، ضمن كاهش پیچیدگی مفهومی، پایه و اساس مناسبی را برای شناخت، ایجاد و ارزیابی كیفیت در نرم افزار فراهم می آورد.


كیفیت نرم افزار وخصوصیات آن از دیدگاه كاربر عام

بر اساس تعریف ارائه شده از كیفیت در ، كیفیت نرم افزار بصورت زیر تعریف می گردد:

مجموعة خصوصیات یك محصول نرم افزاری، كه در توانایی آن برای برآورده نمودن نیازهای تصریح شده[4] در مستندات نیازمندیها و نیازهای ضمنی[5] مؤثر است.

از خصوصیاتی كه در تعریف فوق به آنها اشاره شده است با عنوان خصوصیات كیفیت یاد می شود. خصوصیات كیفیت نرم افزار بصورت زیر تعریف می شود:

مجموعه ای از ویژگیهای مرتبط با محصولات نرم افزاری، كه پایه و اساس لازم برای تشریح كیفیت، ایجاد و ارزیابی آن را فراهم می آورد.

 

كیفیت در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات كیفیت می باشد، اما در تعیین درجة كیفیت و مرغوبیت یك محصول، میزان و اندازة این خصوصیات از دیدگاه عموم، لزوماً یكسان نیست.

هر یك از این خصوصیات كیفیت، با چندین ویژگی قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار مرتبط است، بعبارتی دیگر با بهره گیری از روشهای مهندسی نرم افزار برای حصول یا تأثیرگذاری بر هر یك از ویژگیها، محصول نرم افزاری از نظر خصوصیات كیفیت مرتبط با آن ویژگی، تحت الشعاع قرار می گیرد.

 

میان برخی از خصوصیات كیفیت، روابط تضاد(معكوس[6]) و یا توافق(همراستایی[7]) وجود دارد. بعبارتی دیگر، در شرایط معین(برای مثال از نظر بودجه و امكانات)، افزایش نسبی یك خصوصیت، به كاهش یا افزایش نسبی خصوصیات دیگر منجر می شود. 

خصوصیات كیفیت نرم افزار از دیدگاه كاربر عام عبارتند از:

   1_ میزان پوشش دهی وظایف تعیین شده در مستندات نیازمندیها و موارد ضمنیFunctionality))

     2_ قابلیت اطمینان یا قابل اطمینان بودن(Reliability)

     3_ قابلیت استفاده یا قابل استفاده بودن(Usability)

     4_ كارآیی یا بعبارتی دیگر پربازده و مؤثر بودن(Efficiency)

     5_ قابلیت نگهداشت(Maintenance)

     6_ قابلیت حمل یا بعبارتی دیگر قابل انتقال بودن(Portability)

 استفاده كنندگان از این استاندارد، بسته به شناخت، سلیقه و توان خود، یك زیر مجموعه از این خصوصیات را بعنوان عوامل تعیین كننده كیفیت محصول مدنظر قرارداده، و پس از اولویت بندی و ارزش گذاری از نظر علمی، تجربی، شورایی و یا بر حسب سلیقه، با تلاش در آزمایش و سنجش این خصوصیات و جمع بندی نتایج حاصل، به تولید یا ارزیابی كیفیت كلی محصول موردنظر از دیدگاه خود می پردازند[8].

    

1_ میزان پوشش دهی وظایف(Functionality)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر وجود مجموعه ای از وظایف(كاركردها) در محصول دلالت دارد. این مجموعه وظایف، مواردی هستند كه در مستندات نیازمندیها تصریح گردیده و یا بصورت ضمنی در وظایف مورد نیاز كاربر قرار دارند.


2_ قابلیت اطمینان(Reliability)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر توانایی نرم افزار در حفظ سطح كارایی خود، تحت شرایط تصریح شده و در یك محدودة زمانی مشخص دلالت دارد. شرایط و محدودة زمانی موردنظر، مواردی هستند كه در مستندات نیازمندیها تصریح گردیده است.


3_ قابلیت استفاده(Usability)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر تلاش موردنیاز و برآورد فردی مجموعه ای از كاربران در امر استفاده از محصول دلالت دارد. كاربران، مجموعه افراد یا گروههایی هستند كه صراحتاً در مستندات نیازمندیها عنوان گردیده اند و یا بصورت ضمنی در این مجموعه قرار دارند.

 


4_ كارآیی(Efficiency)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر ارتباط بین بازدهی نرم افزار، نسبت به مقدار منابع مورد استفاده، تحت شرایط تصریح شده در مستندات نیازمندیها یا موارد ضمنی دلالت دارد.


5_ قابلیت نگهداشت(Mintainability)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر تلاش موردنیاز برای ایجاد تغییرات تعیین شده در نرم افزار دلالت دارد.


6_ قابلیت حمل(Portability)

عبارت است از مجموعه ای از مشخصه ها و ویژگیهای فرعی، كه بر توانایی انتقال نرم افزار از یك محیط به محیط دیگر دلالت دارد.


ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار بصورت زیر تعریف می شود:

مجموعه ای از صفات و مشخصه های مرتبط با محصولات نرم افزاری، كه زمینة تشریح، ایجاد و ارزیابی خصوصیات كیفیت محصول را  از طریق مهندسی نرم افزار فراهم می آورند.

كیفیت در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات كیفیت بوده، و هر یك از این خصوصیات كیفیت، با چندین ویژگی قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار مرتبط است. بعبارتی دیگر با بهره گیری از روشهای مهندسی نرم افزار برای ایجاد هر یك از ویژگیها، محصول نرم افزاری از نظر خصوصیات كیفیت مرتبط با آن ویژگی، تحت الشعاع قرار می گیرد.

ویژگیهای قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار عبارتند از:

            1_ مناسبت(ٍSuitability)

            2- درستی و دقت در ارائة نتایج و تأثیرات(ِAccuracy)

            3_ توانایی برقراری روابط موردنظر با دیگر سیستمهای تعیین شده(Interoperability)

            4_ رعایت استانداردهای مرتبط با كاربرد(Compatibility)

            5_ امنیت(Security)

            6_ پختگی یا بلوغ(Maturity)

            7_ تحمل خرابی(Fault Tolerance)

            8- قابلیت بازگرداندن(Recoverability)

            9_ قابل فهم بودن(Understandability)

            10_ قابلیت یادگیری(Learnability)

            11_ قابلیت اجرا(Operability)

            12_ كارایی از نظر زمان (Time Efficiency)

            13_ كارایی از نظر منابع(Resource Efficiency)

            14_ قابل تحلیل بودن(Analysability)

            15_ قابلیت تغییر(Changeability)

            16_ ثبات یا پایداری(Stability)

            17_ آزمون پذیری(Testability)

            18_ تطبیق پذیری محیطی(Adaptability)

            19_ قابلیت نصب(Installability)

            20_ رعایت استانداردهای مرتبط با قابلیت حمل(Compliance)


ادامه دارد[1] Quality Assurance

[2] Evaluation

[3] Quality Charactristics

[4] Stated or explicit

[5] Implied

[6] Reverse

[7] Direct

[8] قابلیت اطمینان و كارآیی از خصوصیاتی هستند كه در نرم‌‌افزارهای حساس مانند نرم افزار پرواز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اگر الحاق نمودن نرم‌‌افزار اصلاح شده به نرم افزار بلادرنگ، در حین اجرا، جزء نیازهای تعیین شده باشد، مقوله قابلیت نگهداشت مطرح می‌‌گردد، درصورتی كه قابلیت حمل در طراحی یا پیاده‌‌سازی این نرم‌‌افزار نقشی نخواهد داشت. از سوی دیگر، در بكارگیری یك نرم‌‌افزار محاسبات و تحلیل علمی و عددی، وجود سهولت در ایجاد تغییرات، و حفظ و نگهداری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و كارآیی، ضروری است.(NASA Quality Assurance Guidelines)


منبع : استاندارد مهندسی نرم افزار_رهنمود عمومی در تعریف كیفیت محصولات نرم افزاری شورای عالی انفورماتیکنوع مطلب : مهندسی نرم افزار 

buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:16 ب.ظ

You explained this well.
order generic cialis online generic cialis review uk buying cialis on internet viagra vs cialis buy cheap cialis in uk cialis professional yohimbe cialis canada on line cialis taglich we choice cialis pfizer india low dose cialis blood pressure
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:04 ب.ظ

You reported this adequately.
cialis without a doctor's prescription cialis alternative we like it cialis soft gel we choice cialis uk ou acheter du cialis pas cher cuanto cuesta cialis yaho cialis generique only now cialis for sale in us cialis bula the best choice cialis woman
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Awesome information. With thanks!
generic cialis pill online cialis australian price tadalafil generic acquistare cialis internet cialis 5 mg buying brand cialis online cialis flussig cialis generico lilly venta de cialis canada cialis side effects dangers
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Really quite a lot of amazing information.
opinioni cialis generico only best offers 100mg cialis cilas callus chinese cialis 50 mg tadalafil 20mg cialis for sale south africa cialis billig cialis generic cialis 30 day sample
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Fine posts. Thanks!
cialis online nederland cialis daily dose generic does cialis cause gout cialis canada cialis tablets for sale cialis arginine interactio we use it 50 mg cialis dose cialis generique generic cialis 20mg tablets chinese cialis 50 mg
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Perfectly expressed genuinely! .
cialis ahumada canadian discount cialis cialis professional from usa brand cialis generic cialis 5 mg buy cialis without a doctor's prescription buy cheap cialis in uk 5 mg cialis coupon printable cialis soft tabs for sale buy cialis online
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:24 ب.ظ

Thank you! I appreciate it.
import cialis cialis alternative click now cialis from canada cialis preise schweiz cialis tadalafil costo in farmacia cialis cialis pills in singapore buy cialis uk no prescription cialis dosage recommendations cialis mit grapefruitsaft
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Very good facts. Cheers!
how to purchase cialis on line can i take cialis and ecstasy cialis dosage amounts can i take cialis and ecstasy usa cialis online free generic cialis cialis 20 mg best price buy cialis online nz cialis pills boards cialis authentique suisse
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:55 ب.ظ

You actually said that perfectly!
cuanto cuesta cialis yaho india cialis 100mg cost cost of cialis cvs how to purchase cialis on line buying cialis on internet cialis dose 30mg try it no rx cialis cialis dosage only now cialis 20 mg buying cialis on internet
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:22 ق.ظ

Kudos. Loads of material.

we use it cialis online store cialis professional from usa acheter du cialis a geneve legalidad de comprar cialis enter site 20 mg cialis cost cialis therapie cialis rezeptfrei cialis daily new zealand cialis coupons printable cialis generico
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 08:09 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of information.

generic cialis 20mg tablets online prescriptions cialis cialis great britain cialis generique cialis 20 mg cialis for sale buy cialis online nz cialis purchasing cialis free trial wow cialis 20
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Thanks! I value this!
cialis generico en mexico cialis 30 day sample prix cialis once a da cialis qualitat chinese cialis 50 mg cialis super acti venta cialis en espaa click now buy cialis brand cialis kamagra levitra costo in farmacia cialis
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Cheers, Lots of facts!

cialis ahumada discount cialis india cialis 100mg cost cialis 30 day sample cialis generisches kanada enter site natural cialis buy brand cialis cheap cialis purchasing cialis tablets bulk cialis
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 07:55 ق.ظ

You expressed it wonderfully!
canadian drugs generic cialis cialis 05 generic cialis pro cialis generique buying brand cialis online link for you cialis price online cialis cialis tablets australia cialis italia gratis buy original cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Awesome information. Appreciate it.
cialis ahumada buy cialis get cheap cialis cialis generique 5 mg cialis alternative cialis online napol low dose cialis blood pressure acheter cialis meilleur pri acheter du cialis a geneve cialis lowest price
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:09 ق.ظ

You reported that very well!
costo in farmacia cialis cialis ahumada cialis in sconto 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis en mexico precio costo in farmacia cialis when will generic cialis be available dosagem ideal cialis tadalafil 10 mg cialis from canada
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:20 ب.ظ

You said it very well.
generico cialis mexico tadalafilo cialis professional yohimbe when will generic cialis be available brand cialis generic cialis 5mg prix venta de cialis canada cialis tadalafil online cialis e hiv online prescriptions cialis
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
we like it cialis soft gel bulk cialis buy cheap cialis in uk miglior cialis generico cialis mit grapefruitsaft cialis online only now cialis 20 mg cialis pills acheter du cialis a geneve cialis super kamagra
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:50 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well!
how to purchase cialis on line try it no rx cialis miglior cialis generico buy cialis online cheapest get cheap cialis tadalafil 10 mg cialis price in bangalore are there generic cialis we recommend cheapest cialis safe dosage for cialis
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:52 ق.ظ

You definitely made the point.
how do cialis pills work acquisto online cialis cialis 5 mg schweiz cialis rezeptfrei cialis en 24 hora cialis in sconto cialis qualitat price cialis wal mart pharmacy cipla cialis online buy cheap cialis in uk
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:34 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis tablets cialis daily rx cialis para comprar buy original cialis we choice free trial of cialis buy cialis online nz generic cialis in vietnam only here cialis pills low dose cialis blood pressure buy cialis online legal
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt! .
cialis 20 mg effectiveness cialis wir preise ou trouver cialis sur le net cialis canada we recommend cheapest cialis cialis 5 mg cilas generic cialis with dapoxetine order generic cialis online cialis coupons printable
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:59 ب.ظ

With thanks! I appreciate this.
where can i buy real viagra online buying viagra from canada how to get viagra prescription online best site to buy viagra buy viagra from usa safe to buy viagra online viagra online no prescriptions viagra online without blue pill online buy viagra
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:33 ب.ظ

With thanks! Ample material.

cialis super acti generic cialis with dapoxetine cialis billig cialis 5 mg para diabeticos cialis y deporte ou trouver cialis sur le net tadalafil 20 mg cialis 20 mg cut in half cialis para que sirve cialis prices in england
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:24 ب.ظ

You've made your point extremely well.!
cialis prices cialis for daily use cialis 5mg prix 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cut in half cialis canada cialis bula calis purchasing cialis on the internet prices on cialis 10 mg
babecolate.com/buy-cialis-in-mexico.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:49 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis super acti cialis 20 mg effectiveness miglior cialis generico click now buy cialis brand order cialis from india buy cialis sample pack we use it 50 mg cialis dose cialis daily reviews interactions for cialis buy cialis online
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:12 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
is buying viagra online legal buy viagra canada rx pharmacy viagra viagra online no prescriptions buy viagra overnight shipping online cheap viagra best place to buy generic viagra online buy viagra online safe natural viagra buy levitra
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 08:42 ب.ظ

Many thanks, Numerous postings.

cialis italia gratis achat cialis en itali how much does a cialis cost where do you buy cialis generico cialis mexico click here to buy cialis get cheap cialis brand cialis nl wow look it cialis mexico cialis side effects dangers
Cialis 20 mg
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:47 ق.ظ

Truly a good deal of amazing information!
sublingual cialis online if a woman takes a mans cialis effetti del cialis can i take cialis and ecstasy pastillas cialis y alcoho cialis coupon prix de cialis india cialis 100mg cost acheter cialis meilleur pri prezzo cialis a buon mercato
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:10 ب.ظ

Wow plenty of wonderful info!
cialis dosage recommendations look here cialis order on line generic for cialis dose size of cialis cialis 20 mg cialis generico in farmacia wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg para diabeticos 40 mg cialis what if i take acheter du cialis a geneve
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30